»அனைவருக்கும் வணக்கம்.................|||||||.......,IT துறையில் வெளியாகும் மிக முக்கிய Software மற்றும் demand in world market சம்பந்தமான தகவல்களை என்னால் முடிந்த பங்கினை இன்றைய இளைய சமுதாய மாணவர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக அறியத்தருகின்றேன்..

Tuesday, February 12, 2013

Introducing programming code view/copy/print

create or replace procedure store_image (
p_file_name in varchar2
, p_description in varchar2
)
is
l_image_id   DMS_MASTER.DOC_ID%type;
l_file     blob;
l_mime_type  apex_application_files.mime_type%type;
l_name     apex_application_files.name%type;
l_file_ext   varchar2(255) := regexp_substr(p_file_name, '\..*$');
begin
-- get file from apex files
select  name
   , mime_type
   , blob_content
 into  l_name
   , l_mime_type
   , l_file
 from  apex_application_files
where  name = p_file_name;
-- insert record into images table
insert into DMS_MASTER (  DOC_FILE_NAME
            , DOC_MIME_TYPE
            , DOC_DESCRIPTION)
 values  (  l_name
      , l_mime_type
      , p_description)
returning DOC_ID into l_image_id;
-- insert file to os, use table pk as file name
write_to_file(l_image_id||l_file_ext, 'MY_DIR', l_file);  
-- resize image, could check for mime-type here
 
-- delete file from apex files when done
delete from  apex_application_files
   where  name = p_file_name;
end store_image;​

1 comments:

Vignesh Selvam said...

Dear Admin,
You Are Posting Really Great Articles... Keep It Up...We recently have enhanced our website, "Nam Kural"... We want the links of your valuable articles to be posted in our website...

To add "Nam Kural - External Vote Button" to your blog/website. Kindly follow the instructions given here, http://www.namkural.com/static/external-vote-button/

To get more visibility for our users webpage, We promote them through social networking platforms as well. We upload 80% - 100% of daily links of NamKural in social networking websites such as,
1. Facebook: https://www.facebook.com/namkural
2. Google+: https://plus.google.com/113494682651685644251
3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/namkural

தாங்கள் எங்கள் வலைபக்கத்திலும் சேர்ந்து தங்களின் வலைப்பக்கங்களை மேலும் பல இணைய பயனாளிகளுக்கு கொண்டு செல்லுங்கள். எங்கள் வலை முகவரி,http://www.namkural.com/

நன்றிகள் பல...
நம் குரல்

 
All Right Reserved by Vadakadu Thorn Group of IT ©2011