»அனைவருக்கும் வணக்கம்.................|||||||.......,IT துறையில் வெளியாகும் மிக முக்கிய Software மற்றும் demand in world market சம்பந்தமான தகவல்களை என்னால் முடிந்த பங்கினை இன்றைய இளைய சமுதாய மாணவர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக அறியத்தருகின்றேன்..

Tuesday, March 1, 2011

Oracle Application Development Framework(ADF)Full Video Demo.....

Oracle ADF Related Tutorial....

Requirement of ADF Development Environment...

Operations System : Windows XP Pro / Windows 2003 Server R2 Edition.

Database :oracle 10 g or 11g Em edition.

Development Environment : Oracle Jdeveloper (Studio Edition Version 11.1.1.1.0) or above..

Generating Tool : Oracle JHeadStart 11G

Table access : Toad for Oracle DBA/Dev Tool

Browser : should configure properly within Jdeveloper...like the following...


Through this slide show for the complete guide in Oracle ADF App Creation...

External Source.....
====================================
Each changes in Jheadstart then you should have to run the Jheadstart tool..
====================================

Some time running the web page might be displaying with Question marked label...
If you are facing like this...Then you have to change the label source switching DB Table... like the following...Now you can see the fine pages...


இங்கு பலவிதமான பிரச்சனைகள் உடன் Error வரும்! அவைகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது குறித்து விபரமாக பார்க்கலாம்...

If the weblogic server is not starting with the following error..Login in Weblogic server(WebLogic Server Version: 10.3.1.0 @ 11g) with username: weblogic and password: weblogic1


If some services has conflicting..then you have do restart services...


If the error you are facing the following screen...and log massage as...Log File:      C:\Documents and Settings\aramani\Application Data\JDeveloper\system11.1.1.3.37.56.60\o.j2ee.adrs\ExtendDefaultDomain.log
Label:         JDEVADF_11.1.1.3.PS2_GENERIC_100408.2356.5660
Product Home:  C:\Oracle\Middleware3\jdeveloper\jdev\
Domain:        C:\Documents and Settings\aramani\Application Data\JDeveloper\system11.1.1.3.37.56.60\DefaultDomain

"C:\Oracle\Middleware3\oracle_common\common\bin\wlst.cmd" "C:\Documents and Settings\aramani\Application Data\JDeveloper\system11.1.1.3.37.56.60\o.j2ee.adrs\ExtendDefaultDomain.py"
Process started
wlst >
wlst > CLASSPATH=C:\Oracle\MIDDLE~2\patch_wls1033\profiles\default\sys_manifest_classpath\weblogic_patch.jar;C:\Oracle\MIDDLE~2\patch_jdev1111\profiles\default\sys_manifest_classpath\weblogic_patch.jar;C:\Oracle\MIDDLE~2\JDK160~1\lib\tools.jar;C:\Oracle\MIDDLE~2\WLSERV~1.3\server\lib\weblogic_sp.jar;C:\Oracle\MIDDLE~2\WLSERV~1.3\server\lib\weblogic.jar;C:\Oracle\MIDDLE~2\modules\features\weblogic.server.modules_10.3.3.0.jar;C:\Oracle\MIDDLE~2\WLSERV~1.3\server\lib\webservices.jar;C:\Oracl.............................................many ...lines
wlst > com.oracle.cie.domain.script.jython.WLSTException: com.oracle.cie.domain.script.jython.WLSTException: com.oracle.cie.domain.script.ScriptException: com.oracle.cie.domain.template.dependency.TemplateDependencyException: Template is already installed.
wlst >
Elapsed time:  21436 ms


Then what we should do...the following steps...
மற்றொருவகையில் Error  வர வாய்ப்பு உள்ளது....


TaskManager-ல் java.exe என்ற service run ஆனா நிலையில் இருக்கும்...சோ அதனை கொல்லனும்....அப்புறம் திரும்ப வந்து Application ஐ restart பண்ணினா work ஆகும்.
file Example: D:\JDeveloper\My work 11.4\ViewController\src
------------------------------------------------------------
     #### Cannot run application (Your App name) due to error deploying to IntegratedWebLogicServer!

error massage....
----------------

#### Cannot run application CompositeVOSample due to error deploying to IntegratedWebLogicServer.
[12:02:20 PM] ####  Deployment incomplete.  ####
[12:02:20 PM] Remote deployment failed (oracle.jdevimpl.deploy.common.Jsr88RemoteDeployer)
[Application CompositeVOSample stopped and undeployed from Server Instance IntegratedWebLogicServer]
-------------------

இதுபோல error வந்தால்...நிச்சயம் அந்த Application ல் பிரச்சனை உள்ளது சோ  அதை முதலில் சரி செய்ய பாருங்கள்...அல்லது உங்களது Weblogic சர்வர் work ஆகுதா இல்லையா என்பதை Console மூலம் உறுதி செய்யுங்கள்...அல்லது ஒரு  புதிய வெத்து JSF File-ஐ உருவாக்கி ரன் செய்து பாருங்கள்....அந்த வெத்து JSF file work ஆகுது என்றால்...உங்க   weblogic சர்வர் பக்கா.

 
All Right Reserved by Vadakadu Thorn Group of IT ©2011