»அனைவருக்கும் வணக்கம்.................|||||||.......,IT துறையில் வெளியாகும் மிக முக்கிய Software மற்றும் demand in world market சம்பந்தமான தகவல்களை என்னால் முடிந்த பங்கினை இன்றைய இளைய சமுதாய மாணவர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக அறியத்தருகின்றேன்..

Tuesday, February 12, 2013

Introducing programming code view/copy/print

create or replace procedure store_image (
p_file_name in varchar2
, p_description in varchar2
)
is
l_image_id   DMS_MASTER.DOC_ID%type;
l_file     blob;
l_mime_type  apex_application_files.mime_type%type;
l_name     apex_application_files.name%type;
l_file_ext   varchar2(255) := regexp_substr(p_file_name, '\..*$');
begin
-- get file from apex files
select  name
   , mime_type
   , blob_content
 into  l_name
   , l_mime_type
   , l_file
 from  apex_application_files
where  name = p_file_name;
-- insert record into images table
insert into DMS_MASTER (  DOC_FILE_NAME
            , DOC_MIME_TYPE
            , DOC_DESCRIPTION)
 values  (  l_name
      , l_mime_type
      , p_description)
returning DOC_ID into l_image_id;
-- insert file to os, use table pk as file name
write_to_file(l_image_id||l_file_ext, 'MY_DIR', l_file);  
-- resize image, could check for mime-type here
 
-- delete file from apex files when done
delete from  apex_application_files
   where  name = p_file_name;
end store_image;​

 
All Right Reserved by Vadakadu Thorn Group of IT ©2011